پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان موسسات خیریه دولتی و خصوصی شهر شیراز بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 466

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_030

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

چکیده مقاله:

کارکنان موسسات خیریه، اغلب شاهد مشکلات، آسیبها، درد و رنج و تالمات روحی مددجویان هستند که این موضوع باعث میشود، اغلب این کارکنان، به ویژه آن دسته از کارکنانی که در سطح عملیاتی مشغول به خدماترسانی هستند، تحت تاثیر این عوامل فشارزا قرار گرفته و مستعد فرسودگی شغلی باشند. ویژگیهای شخصیتی افراد چگونگی واکنش آنان به عوامل فشارزا را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیشبینی فرسودگی شغلی کارکنان موسسات خیریه دولتی و خصوصی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت انجام شد. بدین منظور 133 نفر از کارکنان 57) نفر غیر دولتی، 12 نفر سازمان بهزیستی و 64 نفر کمیتهی امداد امام خمینی (ره)) بهصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و نسخه 25 گویهای پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (گلدبرگ، (1999 به همراه مقیاس 22 گویه ای فرسودگی شغلی ماسلاچ ( 1986) را تکمیل کردند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که از بین پنج عامل بزرگ شخصیت، ابعاد توافق پذیری، وظیفه مداری، روان رنجوری و گشودگی نسبت به تجربه، پیشبینهای معنیداری برای فرسودگی شغلی هستند. توافق پذیری و وظیفه مداری، با کاهش در میزان فرسودگی شغلی و روان رنجوری و گشودگی نسبت به تجربه، با افزایش در میزان فرسودگی شغلی همراه بود. یافته های پژوهش موید آن است که عوامل شخصیتی میتوانند، چگونگی واکنش کارکنان موسسات خیریه در مواجهه با فشارزاهای شغلی را پیشبینی کنند. بنابراین ارزیابی ویژگیهای شخصیتی افراد، میتواند در زمینهی جذب کارکنان، گمارش آنان در بخشهای مختلف سازمان و نیز فراهم کردن اقدامات مراقبتی برای کارکنان در معرض آسیب، سودمند باشد.

کلیدواژه ها:

پنج عامل بزرگ شخصیت ، فرسودگی شغلی ، موسسات خیریه دولتی و خصوصی ، شهر شیراز

نویسندگان

زهرا مهربان

کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی

حمیده فرمانی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

اسماعیل باباامیری

کارشناس ارشد مشاوره

بهنام جمشیدی سلوکلو

دکترای روانشناسی تربیتی