تاثیر پیش تیمار با آب داغ و قلیا بر بازده و خواص نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP گونه ممرز

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 355

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWFST-23-3_011

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

چکیده مقاله:

سابقه وهدف:برخی مواد استخراجی چوب مواد چسبندهای هستند که به سختی در مراحل شستشو حذف میشوند و رسوبات چسبندهای بر روی تجهیزات فرآیند ایجاد میکنند. هنگام تهیه خمیر کاغذ از چوب پهن برگان این ترکیبات، منشاء مشکلات بیشماری مانند تشکیل مواد چسبناک، باقی ماندن ناخالصی ها در خمیر کاغذ و پارگی کاغذ در ماشین کاغذ می شوند . به علاوه، در صورت باقی ماندن این ترکیب ها روی کاغذ مشکلاتی مانند ایجاد لکه های تیره و چسبیدن الیاف کاغذ به سطح سیلندر، پارگی ورقه و گرفتگی توری و نمدها ایجاد می شود. همچنین مواد استخراجی ممکن است با مواد شیمیایی رنگبری واکنش داده و فرآورده های تغییر یافته و اکسید شده ای را ایجاد کنند. مواد استخراجی تغییر یافته باعث بروز مشکل قیر شده و بر روی روشنی خمیر کاغذ تاثیر منفی دارند. در این تحقیق تاثیر پیش تیمار با آب داغ و پیش تیمار با قلیا بر قابلیت رنگبری خمیر CMP گونه ممرز بررسی شدمواد و روش ها:خرده چوب های گونه ممرز از کارخانه چوب و کاغذ مازندران تهیه شد. تیمار با آب داغ و تیمار با قلیا در سه سطح 5/0، 2 و 5/3 درصد با هدف خارج ساختن مواد استخراجی پیش از فرآیند خمیرسازی، انجام و سپس از خرده چوب های شاهد و خرده چوب های پیش تیمار شده، و بافرایند CMP و در شرایط یکسان، خمیرکاغذ تهیه و با پروکسید هیدروژن رنگبری شد. از خمیرکاغذ حاصله، کاغذهای دست ساز تهیه و خواص نوری کاغذهای حاصل قبل و بعد از رنگبری و خواص مقاومتی کاغذهای حاصل قبل از رنگبری بررسی گردید.یافته ها:در نمونه های پیش تیمار شده در دما و زمان ثابت، مقدار کاهش جرم طی پیش تیمار با آب داغ کمتر از پیش تیمار با قلیا شده و در پیش تیمار قلیایی با افزایش درصد قلیا مقدار کاهش جرم افزایش یافته است. در هر دو حالت پیش تیمار بازده خمیرکاغذ حاصل از خرده چوب های ممرز پیش تیمار شده نسبت به نمونه شاهد بیشتر است. تعداد دور پالایش و انرژی مصرفی خمیرکاغذهای حاصل از خرده چوب های پیش-تیمارشده با قلیا بیشتر از خمیر کاغذهای حاصل از خرده چوب های پیش تیمارشده با آب داغ است. درجه روشنی نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ و قلیا قبل و بعد از رنگبری نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. طی پیش تیمار با قلیا با افزایش درصد قلیایی، درجه روشنی نمونه های پیش تیمار شده نیز افزایش نشان داد. قبل از رنگبری، ماتی نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ به مقدار کمی افزایش یافت و در کل اختلاف معنی داری بین نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ و شاهد در سطح 5 درصد مشاهده نشد.در نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ در دما و زمان ثابت، شاخص مقاومت در برابر کشش گونه ممرز افزایش یافت. پیش تیمار با قلیا نیز سبب افزایش شاخص مقاومت در برابر کشش شد. شاخص مقاومت در برابر ترکیدن در اثر پیش تیمار با آب داغ افزایش یافت. پیش تیمار با قلیا نیز سبب افزایش شاخص مقاومت در برابر ترکیدن شد.نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ و قلیا نشان داد که شاخص مقاومت در برابر پاره شدن افزایش یافت و با افزایش درصد قلیایی سیر صعودی داشت. نتیجه گیری:پیش تیمار شده خرده چوب های ممرز با آب داغ و قلیا باعث کاهش جرم خرده چوبها و افزایش بازده خمیرکاغذ CMP نسبت به نمونه شاهد شده است. درجه روشنی نمونه های پیش تیمار شده قبل و بعد از رنگبری نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. ماتی در نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ افزایش و طی پیش تیمار با محلول قلیایی کاهش یافت. در نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ و محلول قلیایی نسبت به نمونه شاهد، شاخص مقامت در برابر کشش خمیرکاغذ گونه ممرز افزایش ولی در شاخص های مقاومت در برابر ترکیدن و مقاومت در برابر پاره شدن تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

نویسندگان

قاسم اسدپور اتوئی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

مریم علیپور

کارشناس ارشد

سید مجید ذبیح زاده

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

زهره قزوینی

کارشناس ارشد