بررسی وضعیت آشنایی با اخلاق حرفه ای و به کارگیری آن در شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

384

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACONG01_076

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

مقوله اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از موضوعات مطرح در سازمان های امروزی، توجهات بسیاری را به خود جلب نموده و واکاوی این مفهوم، نیازمند شناسایی و تحت کنترل درآوردن عوامل درون و برون سازمانی بی شماری است در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف برر سی و ضعیت شناسایی با اخلاق حرفه ای و به کارگیری آن در شرکت مدیریت تولید برق اصفهان انجام شده است روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی است جامعه آماری، شامل 30 کارمند در واحد مالی و پشتیبانی شرکت مذکور بودند که با توجه به حجم پایین نمونه سعی شد تا از روش تمام شماری استفاده گردد به همین منظور در بین آنان تعداد 30 پرسشنامه توزیع و درنهایت تعداد 20 پرسشنامه جمع آوری گشت ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه قاسم زاده و همکاران 1393 به جهت بررسی میزان به کارگیری اخلاق حرفه ای و پرسشنامه تغییریافته قاسم زاده و همکاران 1393 برای بررسی میزان آشنایی با اخلاق حرفه ای بود که روایی و پایایی آن ها در تحقیقات پیشین مورد تایید قرارگرفته اند و ضریب پایایی پرسشنامه اخلاق حرفه ای 80 درصد به دست آمده است نتایج نشان داد که وضعیت آشنایی با اخلاق حرفه ای و وضعیت به کارگیری آن بیشتر از حد متوسط می باشد

کلیدواژه ها:

اخلاق حرفه ای ، شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

نویسندگان

محمدرضاکرامتی
محمدرضا کرامتی

دانشیار رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

امیرطیاری
امیر طیاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

علیسیفی
علی سیفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران