بررسی میزان ن ترات در برخی از سبزی های کشت شده در شهرستانهای پلدختر و خرم آباد در استان لرستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 595

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJHE-12-1_008

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: میزان نیترات یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کیفیت در سبزیجات است. امروزهبه دلیل استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی حاوی ازت برای تسریع رشد رویشی، بسیاری از سبزی های دارای درصد بالایی نیترات در رژیم غذایی انسان است. هدف از اجرای این تحقیق بررسی غلظت نیترات در 4 گونه سبزی کشت شده در دو شهرستان پلدختر و خرم آباد است.روش بررسی: در این تحقیق میزان نیترات 4 گونه سبزی شامل تره ایرانی، ریحان، نعنا، تربچه (غده و برگ) کاشته شده در مزارع سبزیکاری شهرستان های خرم آباد و پلدختر مورد اندازه گیری قرار گرفت. از مزارع مزبور بصورت تصادفی از هر گونه سبزی سه نمونه 2kg از قسمت مورد مصرف آنجمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. میزان نیترات مطابق دستورالعمل موسسه آب و خاک ایران اندازه گیری شد. بدین منظور پس از آماده سازی نمونه ها جذب آنها با دستگاه اسپکتروفتومتر درطول موج 580nm اندازه گیری و با توجه به منحنی استاندارد میزان نیترات در سبزیجات مختلفتخمین زده شد.یافته ها: نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر نوع سبزی ها بر میزان نیترات تجمع یافته در دو منطقه یخرم آباد و پلدختر به همراه تیمار شاهد معنی دار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد، متوسط نیترات در سبزی های مورد مطالعه شهرستان خرم آباد به ترتیب شامل غده تربچه (27017mg/kg)، ریحان (9500mg/kg)، تره ایرانی (8408mg/kg)، برگ تربچه (8231mg/kg) و نعنا (5450mg/kg)و در شهرستان پلدختر به ترتیب شامل غده تربچه (12933mg/kg)، ریحان (9063mg/kg)، تره ایرانی (6708mg/kg)، برگ تربچه (6296mg/kg) و نعنا (5454mg/kg) بود که همگی بالاتراز حدمجاز توصیه شده برای مصرف است. متوسط تجمع نیترات سبزی های مزرعه شاهد به ترتیب شامل غده تربچه (1586mg/kg)، ریحان (1134mg/kg)، تره ایرانی (906mg/kg)، برگتربچه (794mg/kg) و نعنا (662mg/kg) بود که در محدوده مجاز برای مصرف قرار داشت.نتیجه گیری: میزان نیترات اندازه گیری شده در 100g بافت سبزی به ترتیب در غده تربچه (36 / 7)،ریحان (37 / 3)، تره ایرانی (74 / 2)، برگ تربچه (64 / 2) و نعنا (98 / 1) برابر بیشتر از حد مجاز مصرف روزانه است. با توجه به بالا بودن میزان نیترات در سبزهای مورد مطالعه پیشنهاد می گردد که درمصرف این سبزیجات احتیاط نموده و نیترات سبزی های تولید شده در استان لرستان در فصولمختلف سال مورد ارزیابی قرار گیرد.

نویسندگان

اسفندیار حسنی مقدم

گروه پزشکی، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران- گروه کشاورزی، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

عبدالرضا بازدار

گروه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، خرم آباد، ایران

مهدی شعبان

گروه کشاورزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران