تجارب زنان میانسال از ارتقاء سلامت روان: یک مطالعه تحلیل محتوا

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 719

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-18-1_005

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: سلامت روان در میانسالی به ویژه در زنان به علت تغییرات فراوان این دوره و پیآمدهای این تغییرات، آسیب پذیر می باشد.با توجه به ضروری بودن مطالعه در زمینه چگونگی حفظ و ارتقاء سلامت روان این گروه آسیب پذیر، پژوهش حاضر با هدف تبیین تجاربزنان از ارتقاء سلامت روان در دوران میانسالی صورت گرفته است.مواد و روشها: این تحقیق با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوایی مرسوم و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شدهاست. 23 شرکت کننده با حداکثر تنوع از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف به صورت تدریجی تا رسیدن به اشباع اطلاعات از بین زنانمیانسال ساکن شهر کاشان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات همزمان با نمونه گیری صورت گرفت.نتایج: تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تجارب زنان از ارتقاء سلامت روان در دوران میانسالی منجر به ظهور دو مضمون اصلی، تداومسلامت جوانی و بازسازی روحی با زیرطبقات دستیابی به ایده آل های جسمانی، ارتقاء نشاط، کاهش تنیدگی و تقویت روحی گردید.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد زنان میانسال برای دستیابی و ارتقا سلامت روان از راهکارهای مختلفی استفاده می نمایند کهبرخی از آنها کارآمدی کوتاه مدتی دارند. در اولویت قرار دادن آموزش روش های مقابله ای کارآ و فراهم آوردن شرایط و امکانات جهتاستفاده گسترده تر از این راهکارها توسط حافظان و فرهنگ سازان عرصه سلامت می تواند سلامت روان زنان میانسال کشورمان را تا حدزیادی تضمین نماید.

نویسندگان

خدیجه شریفی

دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

منیره انوشه

دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

مهشید فروغان

دانشیار، مرکز تحقیقات مسایل اجتماعی روانی سالمندان، گروه سالمند شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

انوشیروان کاظم نژاد

استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس