بیان پروتئینهای مرتبط با فتوسنتز دربرهمکنش باکتریXanthomonas arboricola pv. juglandis (عامل بلایت باکتریایی گردو) دو رقم حساس و مقاوم نهالهای گردو با الکتروفورز دوبعدی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 318

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PPC01_156

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1398

چکیده مقاله:

بلایت باکتریایی گردو با عامل باکتری Xanthomonas arboricola pv. juglandis، یکی از مهمترین عوامل کاهش کمیت و کیفیت محصول در این گیاه است. جهت مطالعه پروتئوم، از برگهای نهالهای گردوی رقم حساس (پکان) و مقاوم (خوشه ای) تلقیح شده با باکتری در شرایط گلخانه ای، نمونهبرداری شد. استخراج پروتئین به روش TCA- acetone انجام شد. جهت الکتروفورز دوبعدی، در بعد اول از روش IEF و ژلهای لوله ای و در بعد دوم از SDS-PAGE استفاده شد. رنگ آمیزی با آبی کوماسی انجام و از ژلها تصویربرداری گردید. لکه های پروتئینی به کمک نرم افزار PD-Quest ، کمیسازی و با استفاده از نرم افزارهای موجود، میزان تظاهر لکه های پروتئینی نهالهای مقاوم (خوشه ای) و حساس (پکان) مقایسه شد، جهت شناسایی پروتئینهای استخراجشده از ژل اکریلامید از (طیف سنجی جرمی بر اساس زمان پرواز)MALDI/TOF-MS استفاده شد که از این میان پروتئینهای مرتبط با فتوسنتز بیشترین درصد (%53) پروتئین های شناسایی شده بود. مهمترین پروتئینهای شناساییشده مرتبط با فتوسنتز شامل Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (chloroplast)،Oxygen-evolving enhancer protein 2, chloroplastic، 2-Cys peroxiredoxin BAS1 chloroplastic است. کاهش بیان آنزیم Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit که در تثبیت کربن در پروسه تبدیل CO2 اتمسفر گیاهان به گلوکز نقش دارد، در طول تشکیل زخم در اثرات متقابل باکتری با گیاه و درنتیجه مقاومت گیاهی بوده است. همچنین Oxygen-evolving enhancer protein آنزیم دخیل در تنظیم فتوسیستم II فتوسنتز که در اثرات متقابل باکتری با رقم حساس برگهای گردو کاهش بیان نشان داده است که نشاندهنده اختلال در فرایند فتوسنتز در رقم حساس است.peroxiredoxin BAS1 2-Cys آنزیمی که افزایش بیان نشان داده است که در شکستن H2O2 و همچنین در ارتباطات سلولی با فعالسازی اکسیژن و سیگنال دهی نقش دارد.

نویسندگان

شفیقه اسکندری

دکتری باکتریشناسی گیاهی، محقق جهاد کشاورزی

رضا خاک ور

دانشیار باکتریشناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

محمود تورچی

استاد گروه بیوتکنولوژی و به نژادی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز