بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تاثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیوم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI11_665

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر نانو سلنیوم و سلنیوم بر خصوصیات رشدی گیاه همیشه بهار، آزمایشی در سال 97 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد.تیمارهای آزمایش شامل نانو سلنیوم و سلنیوم با غلظت 10 میکرومولار به همراه شاهد بودند. نتایج نشان داد که تیمار سلنیوم صفات تعداد برگ، طول ریشه، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه را به ترتیب 32، 21/57 ،121/80 و88/18 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. تیمار نانو سلنیوم نیز صفات طول ریشه ، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه را نیز به ترتیب 14/9 ، 47/02 و 50 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. به طور کلی نتایج نشان داد که اثر تیمار سلنیوم بر بهبود صفات رشدی گل همیشه بهار در مقایسه با تیمار نانوسلنیوم بهتر بوده است.

نویسندگان

حسن بیات

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

بصیره شهرکی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

محمدحسین امینی فرد

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران