بهبود تکثیر و باززایی اندامهای پروتوکورم مانند )PLB( توسط امواج فراصوت در کشت درون شیشه ای ارکیده فالانوپسیس

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,039

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI11_112

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398

چکیده مقاله:

امواج فراصوت یک محرک فیزیکی خاص است که اثرات فیزیولوژیکی مختلفی دارد. استفاده از سونیکیشن یا اولتراسوند باعث بهبود رشد و نمو در چندین گونه گیاهی شده است. در این مطالعه اثر چندین زمان تابش از امواج فراصوت 0)، 2/5، 5 و 7/5 دقیقه) بر تکثیر و جنینزایی مستقیم ریزنمونه های برگی ارکیده فالانوپسیس مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. نتایج نشان داد که امواج فراصوت تاثیر معنیداری بر صفات مورد مطالعه داشت. بیشترین درصد باززایی (% 51/8) در تیمار 2/5 دقیقه امواج فراصوت و کمترین میزان درصد باززایی اندامهای پروتوکورم مانند )PLB( در تیمار 7/5 دقیقه تابش امواج فراصوت با میزان (% 19/6) مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین تعداد PLB نیز در تیمار 2/5 دقیقه از امواج فراصوت با میزان 10/2 عدد بدست آمد.

کلیدواژه ها:

ارکیده فالانوپسیس ، امواج فراصوت ، اندامهای پروتوکورم مانند )PLB( ، کشت بافت

نویسندگان

حسن پیرانی

دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

علیرضا بابایی

دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

نیما احمدی

دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران