بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و خلاقیت کارکنان (موردمطالعه: شهرداری بندرعباس منطقه سه)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 427

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE01_291

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1398

چکیده مقاله:

سبک های رهبری را می توان درچند سته ا ستبدادی ، مشورتی، مشارکتی ، تفویضی و موقعیتی ، خیرخواهانه، توجه به کار و کارکنان ، تحول گرا، تعامل گرا و منفعل تقسیم کرد.از آنجایی که سبک رهبری مدیران در میزان خلاقیت افراد زیر مجموعه تاثیر خواهد داشت، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های رهبری استبدادی، مشورتی، مشارکتی و خیرخواهانه مدیران بر خلاقیت کارکنان منطقه سه شهرداری بندرعباس است. روش پژوهش از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف کاربردی است.جامعه آماری پژوهش حاضر 300 نفر شامل کلیه مدیران و کارکنان شهرداری منطقه سه بندرعباس می باشد. نمونه آماری پژوهش بر اساس روش نمونه گیری تصادفی تعداد 129 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل پرسش نامه های سبک رهبری بردبار 1391 ، پرسشنامه خلاقیت عابدی 1385 است. جهت تعیین روایی پرسش نامه، از روایی محتوایی استفاده شد. پایایی آنها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک رهبری 0/84 و خلاقیت 0/79 به دست آمد. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که که بین سبک رهبری و خلاقیت کارکنان شهرداری بندرعباس منطقه 3 ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از یافته های این پژوهش نشان داد که هر چهار عامل سبک استبدادی ، خیرخواهانه ، مشورتی ومشارکتی بر خلاقیت در سازمان تاثیرگذار است.با توجه به وجود رابطه مثبت معنی داری بین سبک های رهبری خیرخواهانه ، مشورتی ، مشارکتی و خلاقیت کارکنان درشهرداری منطقه سه بندرعباس اهتمام هر چه بیشتر مسئولان شهرداری منطقه سه بندرعباس در مد نظر قرار دادن این امر درانتخاب مدیرانی که شرایط مناسب برای خلاقیت ونوآوری کارکنان را فراهم می کنند ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

وحید بارانی

رییس درآمد و نوسازی و اصناف شهرداری منطقه سه بندرعباس

روح الله مرادی زاده

شهردارمنطقه سه بندرعباس، شهرداری بندعباس