بررسی وضعیت امنیت غذایی استان گلستان و عوامل موثر بر آن

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 823

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA17_010

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1398

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت امنیت غذایی استان گلستان از روش امتیاز دهی حاصل از پرسشنامه HFAIS استفاده شد. جامعه آماری خانوارهای شهری و روستایی استان گلستان میباشد و نمونه مورد بررسی شامل 2548 خانوار شهری و 2316 خانوار روستایی بودهاست. نتایج نشان داد که شهرستان آزادشهر بیشترین ناامنی غذایی را دارد به عبارت دیگر 28/27 درصد خانوارهای این شهرستان در وضعیت ناامنی شدید غذایی قرار دارند. نکته قابل توجه عدم وجود ناامنی شدید غذایی در شهرستان گالیکش میباشد از طرفی 55/14 درصد خانوارهای گالیکش در وضعیت ناامنی خفیف قرار دارند. بطور متوسط 10/06 درصد خانوارها در سطح استان شرایط ناامنی شدید غذایی را تجربه میکنند و 18/07 درصد وضعیت ناامنی متوسط، 28/45 درصد در شرایط ناامنی خفیف قرار دارند. نتایج بررسی اثر وضعیت شغلی سرپرست خانوار بر امنیت غذایی نشان داد که بطور متوسط 52/67 درصد خانوارهایی که سرپرستشان بیکار یا خانوار هستند در وضعیت ناامنی شدید و متوسط قرار دارند. همچنین 23/2 درصد خانوارهایی که سرپرستشان زن میباشد در شرایط ناامنی شدید قرار دارند.

کلیدواژه ها:

امنیت غذایی ، پرسشنامه HFAIS ، وضعیت شغلی و جنسیت سرپرست خانوار ، استان گلستان

نویسندگان

حوریه فخفوری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

سیدحبیب اله موسوی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا هنرور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان