مقایسه استفاده از مدلهای رفتاری موهر-کلومب و دراکر-پراگربر نتایج شبیه سازی سیستم نیلینگ

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 639

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE04_225

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1398

چکیده مقاله:

نتایج تحلیلهای عددی به شدت وابسته به نوع مدل رفتاری مصالح است از اینرو در پروژه های عملی آنالیز مدل رفتاری انجام میشود در پژوهش حاضر گود 11 متری مهار شده توس نیل، با دو مدل رف تاری موهر-کلو مب و درا کر-پرا گر برای خاک، در فضای کرنش مسطح با نرم افزار Abaqus شبیهسازی و نتایج مقایسه میشوند. در این مدلسازی کلیه مراحل اجرا از قبیل گودبرداری مرحله ای، فعالسازی سیستم نیل، آزادسازی تنش درنظر گرفته میشود. نیل به روش سختی استاتیکی معادل بر اساس مشخصات مطالعات (9119) Vikas و خاک با المان کرنش مسطح مطابق با مشخصات مطالعه عددی (9111) Nabil nagy مدل میشوند. نتایج عددی ضمن صحت از روش مدلسازی نشان از اختلاف 91 درصدی مقادیر نشست و جابجایی افقی دیوار گود میدهد لذا در مسائل مواجه با آزادسازی پیشنهاد میشود از مدل رفتاری مناسب مانند دراکر-پراگر که تغییرات حجمی وابسته به تنش را دارا است، استفاده شود.

نویسندگان

محمدجواد فلاح بابائیان

کارشناس ارشد خاک و پی گروه عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز

رامین وفایی پورسرخابی

استادیارگروه عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز