تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی و نیروی انسانی سازمان با نقش میانجی جهت دهی کارآفرینی (مورد کاوی بانک تجارت استان تهران)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 820

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB05_095

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1398

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت منابع انسانی برای اکثر سازمانها و مدیران موضوع مهمی به شمار می رود. منابع انسانی شرکت ها مسئله حیاتی است کهاستراتژی های شرک تها را در تمام صنایع تحت تاثیر قرار می دهد. مدیریت منابع انسانی درمقایسه با نیروی انسانی تقریبا جزءمفاهیم جدید است. نیروی انسانی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود بسطمی یابد. مجموع نیروهای انسانی اساس به وجود آمدن مدیریت منابع انسانی را شکل می دهند.بهترین روش برنامه ریزی استراتژیکمنابع انسانی که عمل به آن منجر به دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها می گردد با اتخاذ یا عملکرد بالای برنامه های توسعهمدیریت منابع انسانی پیشرفته و تشویق منابع انسانی خود آغاز می شود.این تحقیق با عنوان تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی و نیروی انسانی سازمان با نقش میانجی جهت دهیکارآفرینی (مورد کاوی بانک تجارت استان تهران) پرداخته شده، در این تحقیق به بررسی رابطه بین تاثیر استراتژی مدیریت منابعانسانی و نیروی انسانی و با نقش جهت دهی کارآفرینی پرداخته شد. مورد مطالعه، شعب بانک تجارت استان تهران انتخاب نظر گرفتهشد و 384 نفر به عنوان نمونه از مدیران و کارشناسان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند نحوه گرد آوری اطلاعات آن روش کتابخانهای و پرسشنامه است. در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه محیط فیزیکی و استراتژی مدیریت منابع انسانیسازمان گردآوری گردید و با استفاده از نرم افزارSPSS وهمچنین نرم افزارAMOS و میزان پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر 0/897 محاسبه. تلفیق نتایج نهایی آزمون های تحلیل عاملی و رگرسیون خطی در قالب مدل نهایی پژوهش، در زمینه اثر جهت دهی کارآفرینی بر نیروی انسانی درشعب بانک ارایه گردید که حاکی از وجود روابط قوی و معنادار بین متغیرهای در نظرگرفتهشده در پژوهش می باشد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش باید گفت که در زمینه ارتقای استراتژی مدیریت منابع انسانی در شعببانک تجارت و عوامل موثر برنیروی انسانی وجهت دهی کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.با توجه به دسته بندی های بدست آمده از آزمون ها پنج متغیر اثر گذار اصلی شامل عامل استراتژی منابع انسانی (روش اجرا،کیفیتخدمات، پویایی محیط، تعیین هدف و برنامه ریزی) عملکرد مالی (میزان فروش، اهرم های مالی، میان دارایی، سود آوری) نیرویانسانی (انگیزه، پاسخگویی، آموزش، تعهد، سلامت جسمی و روحی) جهت دهی کارآفرینی (خلاقیت، مسئولیت پذیری، فرصت ها و الاماتقانونی) و بر اساس مقادیر استاندارد معادلات ساختاری شناسایی و رتبه بندی انجام گرفت و نتایج تحقیق نشان داد استراتژی مدیریتمنابع انسانی بر عملکرد مالی و نیروی انسانی سازمان با نقش میانجی جهت دهی کارآفرینی در شعب بانک تجارت استان تهرانتاثیرداشته است.

کلیدواژه ها:

استراتژی مدیریت منابع انسانی ، عملکرد مالی ، نیروی انسانی و جهت دهی کارآفرینی

نویسندگان

علیرضا مهرجو

کارشناسی ارشد مدیریت مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

رضا آقاموسی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب