تاثیر آلبومین سرم گاوی و دی متیل سولفوکساید در محلول رقیق کننده انجماد بر شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 519

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSCONF02_019

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی شاخص های کیفی در انجماد اسپرم ماهی سفید با استفاده از آلبومین سرم گاوی و دیمتیل سولفوکساید در سال 1397 در آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. از 12 مولد نر ماهی سفید اسپرم گیری و پس از رقیق سازی با محافظت کننده ها، انجماد طولانی مدت صورت گرفت. بیشترین شاخص تحرک در تیمار آلبومین سرم گاوی و دیمتیل سولفوکساید مشاهده شد که با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی دار بود (P≤0/05). بنابر نتایج مذکور می توان اظهار نمود که افزودن آنها در افزایش شاخص های تحرک در انجماد اسپرم ماهی سفید موثر باشد.

نویسندگان

سلیمه قوچانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا کلباسی

استاد گروه شیلات، دانشگاه تربیت مدرس

محسن شرفی

استادیار گروه علوم دامی ، دانشگاه تربیت مدرس