پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی مشاوران و روانشناسان شهر شیراز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 580

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OSCONF03_197

تاریخ نمایه سازی: 31 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی مشاوران و روانشناسان شهر شیراز بوده ا ست. بدین منظور تعداد 100 نفر از م شاوران و روان شنا سان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و ویژگی های شخصیتی نئو را تکمیل نمودند. داده های حا صل از اجرای پرسشنامه ها بر ا ساس فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش همزمان مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی مشاوران و روانشناسان رابطه معناداری مشاهده شد و نتایج تحلیل رگرسیون همزمان ویژگی های شخصیتی بر فرسودگی شغلی مشاوران و روانشناسان هم گویای من بود ه 7 / 22% از تغییرات در فرسودگی شغلی مشاوران و روانشناسان توسط ویژگی های شخصیتی منان تبیین میشود و روان رنجوری بیشترین تاثیر را بر فرسودگی شغلی مشاوران و روانشناسان داشته است.

نویسندگان

زهرا جاوید تاش

ارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس ، شیراز ، ایران .