تبیین ضوابط بهداشت محیط در تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت در معرض خطر در حوادث و بلایا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 456

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHED09_158

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف:تخلیه اضطراری نخستین مرحله مدیریت خطر حوادث و بلایا، و پاسخ فوری و هماهنگ به حوادث و بلایا در فاز کاهش آسیب پذیری است. درواقع تخلیه اضطراری جزء حیاتی مدیریت خطر حوادث و بلایا، برای انتقال جمعیت از مناطق مخاطره آمیز به نقاط امن است و نقش بسیار مهمی در کاهش تلفات انسانی و اثرات سوء حوادث و بلایا بر سلامت و افزایش سرعت امدادرسانی دارد. نحوه تخلیه اضطراری و مقاصدی که جمعیت در معرض خطر باید به آنجا منتقل شوند باید دارای حداقل شرایطی ازنظر ضوابط بهداشت محیط باشد. هدف از این مطالعه تبیین ضوابط بهداشت محیط در تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت در معرض خطر در حوادث و بلایا بود.روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که برای تبیین ضوابط بهداشت محیط در تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت در معرض خطر در حوادث و بلایا از تکنیک ارتباطی ساختارمند دلفی Delphi Method استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه کلیه متخصصان مهندسی بهداشت محیط بود که برای تبیین معیارها 10 نفر از آنان انتخاب شدند. همچنین برای نهایی سازی ضوابط از نظرات گروه کانونی استفاده شد.یافته ها: درمجموع 58معیار با استفاده از نظرات متخصصان استخراج شد که با تعدیل ضوابط در گروه کانونی 22 معیار در مراحل تخلیه جمعیت، مسیرهای جابجایی، مکانیابی فضاها، اسکان موقت و مسیرهای دسترسی و ارائه خدمات بهعنوان ضوابط مهم بهداشت محیط در تخلیه و اسکان اضطراری انتخاب شدند.نتیجه گیری: ضوابط بهداشت محیط یکی از الزامات اولیه و مهم در تخلیه و اسکان اضطراری جمعیتهای در معرض خطر برای به حداقل رساندن مرگومیر و مصدومیتها و جلوگیری از گسترش بیماریهای واگیر در شرایط بحرانی است.

نویسندگان

یعقوب حاجی زاده

دکتری تخصصی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

حمزه علی جمالی

دکتری تخصصی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

تورج برزگر

کارشناس بهداشت محیط، گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

سیدعلیرضا بابایی

دانشجوی دکتری بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، M H ارتقاء سامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.