تاثیر طلاق والدین بر افت تحصیلی فرزندان خانواده

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,188

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONF03_011

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

نخستین واحد اجتماعی که کودکان و نوجوانان با آن رو به رو می شوند، خانواده است. سال های اولیه کودکی سال های شکل گیری شخصیت کودک است؛ به همین دلیل خانواده نقشی اصلی و سازنده را در تکوین شخصیت آینده کودک و نوجوان به عهده دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی افت تحصیلی در بین فرزنان طلاق است. این پژوهش از نوع همبستگی است.جامعه آماری: شامل کلیه دانش آموزان طلاق مدارس ابتدایی شهرستان آبادان می باشد. که نمونه آماری تحقیق شامل 120 از دانش آموزانی که حداقل دو سال از طلاق والدین آنها می گذرد.و نمونه گیری به روش خوشه ایی تصادفی بوده است.یافته ها: نتایج به دست آمده از این آزمون بیانگر این است کهدر سطح معنی ( (sig = 0/01، متغیرهای طلاق با افت میزان( r= 0/12 )، باهم رابطه دارند؛ و میتوان اینگونه تحلیل کرد که بین دو متغیر مذکور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج:در این پژوهش نشان داده شده است که طلاق تاثیر مستقیمی با افت تحصیلی فرزندان دارد.

کلیدواژه ها:

طلاق ، خانواده ، افت تحصیلی دانش آموز

نویسندگان

محمدرضا طاهری

دکترای تخصصی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت رسول اکرم(ص)، اهواز، ایران، اهواز

نرگس عباسیه

دانش آموخته ی کارشناسی علوم تربیتی، پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س)، دانشگاه فرهنگیان، اهواز، ایران، اهواز