کاربرد مدلهایSMS و ISIS در مهندسی رودخانه ومقایسه نتایج آنها با هم و با آمار واقعی- بررسی موردی :رودخانه قره سو

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,537

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_210_5864792061

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

مطالعات هیدرولیک جریان (سیل ) در رودخان ههایی که از محدوده و یا کنار یک شهر عبور می کنند، از جملة اقدامات اساسی در مهندسی رودخانه م یباشد ، چرا که در صورت عدم توجه، احتمال وجود خطر و وقوع حادثه برای ساکنین محدودة رودخانه بالا م یرود. از طرفی، مدل های ریاضی ابزارهای مناسبی هستند که در شبی هسازی پدید ههای رودخانه ای از جمله سیلاب می توان از آنها استفاده کرد و در این زمینه مدلهای زیادی منتشر شده است. در مقالة حاضر،ضمن بررسی دو مدلISIS وSMS به شبی هسازی هیدرولیک جریان رودخانة قره سو واقع در استان کرمانشاه، با این مدلها و نهایتًا مقایسة نتایج آنها با هم و با آمار واقعی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که در صورت عدم دسترسی به یک مدل غیردائمی جریان و عدم وجود اطلاعات کافی برای اجرای یک مدل غیر دائمی، با دقت قابل قبولی می توان از یک مدل دائمی برای شبیه سازی جریان استفاده نمود، به شرط آنکه به اندازة کافی اطلاعات مشاهده ای موجود باشد

نویسندگان

محمد محمودیان

استادیار دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمحمدرضا مجدزاده

استادیار -دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور