پیش بینی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارش) در ایستگاه سینوپتیک نیشابور با استفاده از مدل HadGEM2-ES

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 581

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCON01_35

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1398

چکیده مقاله:

شرایط اقلیم در شهرستان نیشابور در دوره های 2018-1991، 2040-2021 و 2060-2041 و 2080-2061 با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی جو HadGEM2-ES تحت سناریوهای RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 مدل سازی شده اند. در این تحقیق از مدل LARS-WG جهت ریزمقیاس نمایی آماری ا ستفاده شده است. نتایج بررسی روند پارامترهای اقلیمی در دوره پایه بهصورت ترسیمی و آزمون من-کندال حاکی از روند کاهشی بارندگی و روند افزایشی دمای حداکثر و دمای حداقل بود. همچنین نتایج حا صل از ارزیابی عملکرد مدل LARS-WG به صورت ترسیمی و آزمونهای آماری بیانگر دقت قابل قبول مدل در شبیه سازی پارامترهای اقلیمی موردبرر سی برای دورهی آماری پایه بود. همچنین نتایج حا صل از بررسی میزان تغییرات پارامترهای اقلیمی حاکی از این بود که پارامتر بارش کمترین تغییرات و دمای حداکثر بیشترین میزان تغییرات را تحت سناریوهای RCP در دوره های آماری آتی خواهند داشت.

نویسندگان

مائده سروری

دانشجوی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

سیدابوالقاسم مرتضوی

عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

سیدحبیب اله موسوی

عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس