پیشبینی پارامتر دما و روند تغییرات آن تحت سناریوهای جدید IPCC با استفاده ازمدل ریز مقیاس نمایی LARS_WG

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCON01_34

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق داده های هواشناسی روزانه در دوره ی آماری 2018-1991 میلادی در ایستگاه سینوپتیک نیشابور جهت پیشبینی دمای حداقل و دمای حداکثر با ا ستفاده از مدل LARS-WG برای سه دوره آتی 20 ساله مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد نرم افزار LARS-WG مقادیر ماهانه دمای حداقل و دمای حداکثر را به خوبی شبیه سازی میکند. همچنین نتایج نشان داد که تحت هر سه سناریو میانگین دما در منطقه موردبررسی افزایش خواهد یافت که بیشترین افزایش مربوط به سناریو RCP8.5 خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از بررسی شیب خط روند نشاندهنده ی معنیداری روند افزای شی میانگین دمای هوا در سطح یک درصد در دوره ی پایه و دوره ی آتی 2080-2021 تحت سه سناریویRCP2.6 ، RCP4.5 و RCP8.5 است.

نویسندگان

مائده سروری

دانشجوی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

سیدابوالقاسم مرتضوی

عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

سیدحبیب اله موسوی

عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس