ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن بتنی مدفون و نیمه مدفون با لحاظ کلیه اثرات اندرکنشی شامل سازه- خاک و سازه- سیال

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,490

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SECM03_495

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش رفتار لرزه ای مخازن بتنی مدفون و نیمه مدفون با لحاظ کلیه اثرات اندرکنشی اعم از سازه-خاک و سازه- سیال با استفاده از روش عددی المان محدود و نرم افزار آباکوس بررسی گردید. براساس نتایج بدست آمده حاصل از تحلیل لرزه ای انجام شده مشخص گردید که مقدار انرژی داخلی برای مخزن مدفون در شرایط کاملا پر به میزان بسیار قابل توجهی بیش از مقدار آن در حالت مخزن خالی است. همچنین تغییرمکان برای مخزن مدفون در شرایط کاملا پر بیش از مقدار آن در حالت مخزن خالی است. به طور کلی در حالتی که مخزن پر است مقدار انرژی داخلی سیستم به علت ضربات و نیروی ناشی از برخورد آب به دیواره های مخزن و اندرکنش موجود بین دیواره و آب و دیواره و خاک اطراف مخزن بیشتر است که نکته ای جالب است و نشان دهنده بحرانی بودن شرایط مخزن در حالت پر در شرایط وقوع زلزله است. لذا در طراحی شرایط مخزن کاملا پر بایستی در نظر گرفته شود. در خصوص مخزن نیمه مدفون نیز شرایط به همین منوال بود ( شرایط مخزن پر بحرانی تر بود ) ولیکن نکته جالب این بود که برای مخزن نیمه مدفون مقدار انرژی داخلی ماکزیمم در شرایط پر بیشتر از مقدار نظیر برای مخزن مدفون در حالت پر بود و از طرفی ماکزیمم تغییرمکان مخزن نیمه مدفون در حالت پر بیشتر از مخزن مدفون در حالت پر بود که علت این امر عدم مهار مخزن توسط خاک پشت آن در حالت نیمه مدفون می باشد. در نهایت و با توجه به تحلیل دقیق انجام شده در این پژوهش با لحاظ اثرات اندرکنشی بین تمامی اجزا همانطور که در منابع و مراجع مختلف اشاره شده است بایستی طراحی لرزه ای مخزن در شرایط خالی و پر و نیمه پر انجام شده و حالت بحرانی مشخص شده و طراحی براساس آن صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا خالو

استاد ممتاز و عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

سعید توکلی

کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

هاتف عبدوس

دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

محمدعلی فیوضات

دکترای سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران