بررسی و مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس گل اروانه (Hymenocrater Bitminosus(Fish&C. A.Mey))، سنبله نیش دار (Stachys setifera (C. A. Mey))، چویل گوشه دار (Ferulago angulate (Schlecht)) ، بابونه کاذب (Tripleurospermum disciforme (C. A. Mey)) از گیاهان معطر استان خراسان شمالی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 707

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PMPHCMED01_056

تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1398

چکیده مقاله:

به منظور بررسی و مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس 4 نمونه از گیاھان معطر، اندام ھوایی گونه ھای گل اروانه ((Hymenocrater Bitminosus(Fish&C. A. Mey) در اردیبھشت 90، سنبله نیش دار (Stachys setifera (C. A. Mey)) در خرداد 89، چویل گوشه دار (Ferulago angulate (Schlecht)) در تابستان 89 و بابونه کاذب (Tripleurospermum disciforme (C. A. Mey)) در تابستان 89 به ترتیب از رویشگاه ھای کوه ھای سالوک، روستای قلعه رودخان بجنورد، کوه ھای سالوک و 40 کیلومتری غرب بجنورد جمع-آوری گردید و پس از شناسایی جنس و گونه، اندام ھوایی آنھا در سایه خشک شده و اسانس گیری به روش تقطیر با آب و دستگاه کلونجر صورت گرفت. روغن اسانسی به دستگاه GC/GC/MS تزریق و اجزای متشکله آنھا شناسایی گردید. 49 ترکیب شیمیایی در روغن اسانس گل اروانه (Hymenocrater Bitminosus(Fish&C. A. Mey)) که 84/76 درصد آن را تشکیل می داد، شناسایی گردید که از بین آن ھا (15/1 درصد) درصد آلفا پینن (10/5 درصد) کاریو فیلن ای و ( 6 درصد) بنزن 2-(متوکسی اتیل) به عنوان اجزای اصلی بودند. ھمچنین 39 ترکیب که تشکیل دھنده 92/97 درصد اسانس در روغن گیاه سنبله نیش دار (Stachys setifera (C. A. Mey)) بود شناسایی شد و (27/1 درصد) پولگون، (20/1 درصد) پیپریتنون اکسید، (13/97 درصد) (9/8 درصد) متنون به عنوان اجزا اصلی معرفی گردید. در بررسی اسانس گیاه چویل گوشه دار ((Ferulago angulate (Schlecht) و 17 ترکیب شیمیایی شناسایی شد که اجزا اصلی آن (26/3 درصد) گاما ترپینن (26/6 درصد) و (26/3 درصد) آلفا فلاندرن به دست آمد. همچنین در 87 درصد روغن گیاه بابونه کاذب (Tripleurospermum disciforme (C. A. Mey)) و 19 ترکیب شیمیایی که عبارت بودند از (61/5 درصد) آلفا پینن و (7/1 درصد)و 1.8 سینئول شناسایی شدند. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که ترکیبات شناسایی شده بیشتر متعلق به مونوترپن ھا می باشند و مونوترپن اکسیژن دار، سزکویی ترپن و سزکویی ترپن اکسیژن دار سھم بسیار ناچیزی دارند.

نویسندگان

علی فیروزنیا

استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،گروه شیمی

فروغ دفتری

کارشناس ارشد شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه شیمی

آزیتا جعفرنژاد

کارشناس ارشد فیتوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه شیمی