بررسی تاثیر اندازه روشنه بر تنوع زیستی گیاهی در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 319

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCN01_034

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

بررسی تنوع زیستی گیاهان در روشنهها از اهمیت ویژهای برخوردار است. اندازه روشنه جنگلی و شرایط به وجود آمده در درون روشنه ها از مسائلی است که در روند تنوع زیستی جوامع گیاهی کف جنگل از اهمیتویژه ای برخوردار است. در این تحقیق برای شناخت بهتر تغییرات تنوع زیستی در روشنه های جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس از شاخص های تنوع زیستی سیمپسون، شانون-وینر، هیل، مکآرتور، مگوران، پیلو،شلدون و هیپ استفاده شده است. پس انجام عملیات جنگل گردشی و برداشت موقعیت مکانی و محاسبه مساحت کلیه روشنه ها در محیط نرم افزار ArcGIS فهرست گونه های گیاهی با درصد تاج پوشش آنها به تفکیک فرم رویشی در داخل قطعات نمونه 400 متر مربعی 20*20 متری که در مرکز روشنه ها پیاده شدند،ثبت گردید. همچنین در مجاور هر یک از روشنه ها در فاصله 20 متری از مرز خارجی محدوده تحت تاثیر روشنه نیز یک قطعه نمونه 400 متر مربعی به عنوان توده شاهد در نظر گرفته شد تا وضعیت تنوع زیستی گیاهی روشنه ها با نزدیکترین توده خارج از محدوده تحت تاثیر روشنه بررسی شود. نتایج این تحقیق نشان داد روشنه های جنگلی تنوع زیستی بالایی در مقایسه با توده شاهد دارند. نتایج حاصل از مقایسه شاخص های تنوع زیستی گونه های چوبی در سطوح مختلف روشنه و توده شاهد نشان داد که افزایش سطح روشنه اختلاف معنی داری بر غنای گونه ای داشته بدین صورت که با افزایش سطح روشنه غنای گونه ای افزایش می یابد، اما افزایش سطح روشنه بر روی یکنواختی و تنوع گونه ای اثر معنیداری نشان نداد همچنین مقایسه شاخص های تنوع زیستی گونه های علفی بین کلاسه های سطح روشنه و توده شاهد نشان داد که افزایش سطح روشنه اثر معنی داری بر غنای گونه ای و تنوع گونه ای داشته است که با افزایش سطح روشنه غنای گونه ای و تنوع گونه ای افزایش یافته است، اما افزایش سطح روشنه بر روی یکنواختی اثر معنی داری را نشان نداد

کلیدواژه ها:

اندازه روشنه جنگلی ، تنوع زیستی ، کلاسه های سطح ، جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس.

نویسندگان

صالح کهیانی

استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

مریم دهدشتی فر

دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس تهران

سید غلامعلی جلالی

گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس تهران