بررسی مقایسه ای رشد اجتماعی دختران با پسران با درامد خانواده

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 284

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSCO01_221

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

زمینه : رشد اجتماعی یکی از مهمترین ابعاد رشد آدمی بویژه در دوره نوجوانی است ومنظور از آن توانایی فرد در روابط اجتماعی است که بتواند با افراد جامعه هماهنگ وسازگار باشد . رشد اجتماعی در مرحله نوجوانی از خانواده ، مدرسه ،همسالان ،رسانه های جمعی واز اجتماع تاثیر می پذیرد که همه این عوامل کار پرورش اجتماعی را انجام می دهند منتهی مدرسه به صورت منظم وعوامل دیگر به صورت نا منظم انجام می دهند.هدف: این پژوهش با هدف مقایسه رشد اجتماعی دختران با پسران و نیز بررسی رابطه درآمد خانواده با رشد اجتماعی فرزندان در مدارس راهنمایی می باشد. به همین منظور متغیرهای جسیت ، وضعیت اقتتصادی خانواده ، تحت عنوان فرضیه های پژوهشی مورد بررسی قرار گرفتند.روش: در این پژوهش از نوع توصیفی استنباطی می باشد که در این روش ماهیت و وضعیت شرایط موجود مورد مطالعه قرار گرفته و به بررسی روابط میان پدیده ها می پردازد.به منظور توصیف داده های گردآوری شده از آمار توصیفی ،میانگین ،جداول فراوانی،فراوانی در صدی و نمودارها باید استفاده شود و به منظور بررسی فرضیه های پژوهشی و تجزیه وتحلیل اطلاعات جهت آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه میانگین و همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.یافته ها : نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها دراین پژوهش نشان داده است که :در فرضیه 1 بین رشد اجتماعی پسران و دختران مدارس راهنمایی تفاوت معنا دار وجود دارد و بین وضعیت اقتصادی خانواده و رشد اجتماعی فرزندان رابطه معنادار وجود دارد در فرضیه 2با توجه به سطح معناداری آزمون همبستگی اسپیرمن که کمتر از خطای مفروض در پژوهش شده است فرض صفر رد شده و رابطه بین دو متغیر معنادار است . با توجه ضریب همبستگی نتیجه می گیریم که بین سطح اقتصادی خانواده و رشد اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.نتیجه گیری : نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها دراین پژوهش نشان داده است که : رشد اجتماعی پسران ازدختران درمدارس راهنمایی بیشتر است و هر چه وضعیت اقتصادی خانواده بهتر باشد رشد اجتماعی بالاتر است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نسرین فاطمی عقدا

مربی، گروه روانشناسی و مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد