خانم دکتر نسرین فاطمی عقدا

Dr. Nasrin Ftemi Aghda

مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

Researcher ID: (298742)

2
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور