ارتباط بین تعارض کار-خانواده با فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیتی کارکنان اداره ورزش وجوانان یزد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 246

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSCO01_074

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین تعارض کار-خانواده با فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیتی کارکنان اداره ورزش و جوانان یزد بود.روش شناسی تحقیق: روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان رسمی اداراه تربیتبدنی استان یزد تشکیل دادند که بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اداره کل تربیتبدنی استان یزد 70 نفر می باشند. حجم نمونه با توجه به تعداد کارمندان دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم و بالاتر که 64 نفر بودند انتخاب گردید. با توجه به دسترسی کامل به چهارچوب نمونه گیری نمونه آماری تحقیق برابر جامعه و به تعداد 70 نفر بر اساس تمام سرشماری انتخاب شدند. تعداد 70 پرسشنامه توزیع شد. محقق شخصا چندین مرحله جهت پخش و جمع آوری داده ها مراجعه نمود. از 70 نمونه 64 مورد به صورت صحیح و بدون نقص عودت داده شد. بنابراین نیاز به توزیع مجدد پرسشنامه ضرورتی پیدا نکرد. نرخ بازگشت پرسشنامه ها %94 بوده است. ابزار جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه تعارض کار- خانواده با 126 گویه، پرسشنامه فرسودگی شغلی با 25 سوال و پرسشنامه شخصیت: سنخ نمای مایرز بریگز بود. در سطح آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها و از آزمون لوین جهت اطمینان از تجانس واریانسها استفاده گردید. جهت ارزیابی میزان ارتباط متغیرهای تحت بررسی از ضریب همبستگی پیرسون در سطح خطای 0/05 استفاده گردید.یافته ها: مقیاس تعارض کار- خانواده با مولفه خستگی روانی (از نظر فراوانی و هم از نظر شدت) رابطه ی مثبت معنیدار(p <0/05)، ولی با مولفه های عملکرد شخصی (از نظر فراوانی و هم از نظر شدت) و مسخ شخصیت (از نظر فراوانی و هم از نظر شدت) رابطهی مثبت غیرمعنیدار داشت .(p > 0/05) همچنین بین تعارض کار-خانواده با تیپ های شخصیتی شهودی، برونگرا، محافظه کار و فکری رابطه مثبت غیرمعنیدار و با تیپ های شخصیتی حسی، درونگرا، منظبط و احساسی رابطه منفی غیرمعنیدار مشاهده گردید .(p > 0/05)نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله میتوان بیان داشت که برخورداری کمتر تعارض کار- خانواده باعث کاهش مولفه های خستگی روانی، عاطفی، مسخ شخصیت خواهد شد.

نویسندگان

حامد سالاری

استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

حسن نقی زاده

استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.