ارزیابی پارمترهای دینامیکی ماسه فیروزکوه با استفاده از نتایج آزمایش ستون تشدید

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 841

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOTEC03_084

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

مدول برشی حداکثر و نسبت میرایی خاک یکی از مهمترین پارامترها برای انجام طراحی لرزه ای سازه ها میباشد. در این پژوهش با استفاده از دستگاه ستون تشدید بخش مهندسی ژئوتکنیک و زیرساخت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مدول برشی و نسبت میرایی نمونه ی خاک ماسه فیروزکوه در کرنش های کوچک 0/0001-0/01) درصد) اندازه گیری شده است. ماسه فیروزکوه که به عنوان نمونه مرجع در پروژه های تحقیقاتی محسوب میشود، ماسه سیلیکاتی است که به صورت مصنوعی تولید میشود. آزمایشهای انجام شده تحت شرایط تحکیم همسان (σ1/σ3=1) و برای تنش های تجکیمی 300، 500 و 700 کیلوپاسکال در حالت خشک انجام شده است. آماده سازی نمونه به صورت ریزش خشک بوده و در تراکم نسبی %57 انجام شده است. نتایج حاصل از آزمایشها نشان میدهد که با افزایش مقدار کرنش برشی مدول برشی حداکثر کاهش و مقدار نسبت میرایی افزایش مییابد. همچنین با افزایش تنش تحکیمی مقدار مدول برشی افزایش و مقدار نسبت میرایی کاهش مییابد.

نویسندگان

سمیه احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یزد

حمید مهرنهاد

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد

عطا آقایی آرایی

دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ناهید عطارچیان

استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی