بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در بین افراد وسواس و غیر وسواس شهر سیسخت در سال 1398

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 742

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP06_028

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه هوش اجتماعی و سلامت روان بین افراد وسواس و غیر وسواس در شهر سیسخت در سال 1398 میباشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی– مقایسه ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه میباشد که یک گروه شامل جوانان مبتلا به اختلال وسواس و گروه دیگر جوانان سالم شهر سیسخت بودند که از بین آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر( 30 نفر سالم، 30 نفر بیمار وسواس) انتخاب گردید. ابزار بکار گرفته شده در این تحقیق شامل پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو) پرسشنامه سلامت روان بود. از روش های آماری (آزمون t مستقل، تحلیل رگرسیون چندگانه) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج حاصل تحقیق نشان داد که بین افراد وسواسی و غیر وسواسی در همه ابعاد هوش اجتماعی و نیز نمره کل تفاوت معنی داری وجود دارد P<0/05 بین افراد وسواسی و غیر وسواسی در همه ابعاد سلامت روان و نیز نمره کل تفاوت معنی داری وجود دارد P<0/05 هوش اجتماعی فقط در بعد پردازش اطلاعات اجتماعی در گروه غیر وسواسی می تواند میزان سلامت روان را به طور معنی داری پیش بینی کند P<0/05

نویسندگان

مهدی بسطام کیش

دانشگاه فرهنگیان یاسوج

علی افتخارزاده

دانشگاه فرهنگیان یاسوج

حمیدرضا اسماعیلی مهر

دانشگاه فرهنگیان یاسوج

سید برزو جمالیان زاده

دانشگاه فرهنگیان یاسوج