بررسی رابطه هوش هیجانی با عوامل تنش‎زای آموزش بالینی و راهکارهای مقابله با استرس در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 502

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN01_091

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: دانشجویان برای غلبه بر تنشهای آموزش بالینی که اساس آموزش در علوم پزشکی می باشد، برحسب ویژگیهای فردی و مهارتهایی همچون هوش هیجانی، راهبردهای گوناگونی را برمی گزینند که درصورت کارآمد بودن راهبردها می توان اثرات مخرب استرس راکاهش داد. پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی بامیزان عوامل تنش‎زای آموزش بالینی و راهکارهای مقابله بااسترس انجام گرفت. مواد وروش ها:در این پژوهش توصیفی تحلیلی،جامعه پژوهش،دانشجویان پیراپزشکی همدان بودند که تعداد آنها 266 نفر برآورد شد وبه روش سرشماری بااستفاده از پرسشنامه های هوش هیجانی بردبری وگریوز،عوامل تنش‎زای آموزش بالینی مریدی و شیوه های مقابله باشرایط پراسترس اندلرپارکر،ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای دو، آنالیز همبستگی و آنالیزواریانس یامعادل ناپارامتری آن استفاده شد. یافته ها:در این مطالعه میانگین نمره هوش هیجانی دانشجویان 113/9 گزارش شد. استرس دانشجویان درتمامی حیطه های تنش زا به جز محیط آموزشی بالاترازمیانگین بود. بین راهکارهای مقابله بااسترس، راهکار مسئله مدار بالاترین نمره راداشت. از میان عوامل تنش‎زا،حیطه تجارب تحقیرآمیز بانمره کل هوش هیجانی (r=-0/123)(p=0/045) وهمچنین مولفه های خودمدیریتی (r=-0/142)(p=0/021) و مدیریت روابط (r=-0/125)(p=0/042) ارتباطی معکوس ومعنادار داشت.همچنین حیطه تجارب بالینی تنش زا بامولفه آگاهی اجتماعی نیزارتباطی معکوس و معنادار داشت (r=-0/121)(p=0/048) ارتباط مستقیم و معناداری بین هر4مولفه هوش هیجانی وراهبرد مقابله ای مساله مدار مشاهده شد. دانشجویان رشته اتاق عمل استرس بیشتری را درمحیط بالینی گزارش نمودند. بین نمره هوش هیجانی و معدل دانشجویان ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت (p=0/01). نتیجه گیری:آموزش مهارت های هوش هیجانی می تواند باعث کاهش استرس دانشجویان پیراپزشکی و همچنین انتخاب راهکارهای مقابله ای کارآمد و درنتیجه بهبود آموزش بالینی شود

کلیدواژه ها:

هوش هیجانی ، عوامل تنش‎زای آموزش بالینی ، راهکارهای مقابله با استرس ، دانشجویان پیراپزشکی

نویسندگان

شیما بهرامی جلال

کارشناس اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

مهناز مقدری کوشا

مربی، کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

قدرت اله روشنایی

دانشیار، دکترای تخصصی آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران