طراحی و تبیین الگوی در زمینه عوامل موثر بر انتخاب پیمانکاران در محیط های پروژه ای

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEMCON01_029

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

پیمانکاران کارآ امروزه یکی از عوامل مهم در زمینه موفقیت پروژه می باشد. در بسیاری از موارد هنگامی که پروژه با شکست رو به رو می شود؛ کارفرما انتخاب ضعیف پیمانکاران را دلیل این موضوع می دانند بنابراین ارایه یک الگوی کاربردی از مجموعه عوامل موثر بر انتخاب پیمانکاران می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد پروژه داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق نیز ارایه یک الگوی در زمینه انتخاب پیمانکاران بوده است. روش تحقیق از نظر هدف بنیادین – کاربردی بوده است و از نظر ماهیت جزء پژوهش های پیمایشی بوده است. از نظر رویکرد این پژوهش، جزء پژوهش های کیفی می باشد. جامعه آماری خبرگان مدیریت پروژه بوده است که محقق با استفاده از رویکرد اشباع نظری تعداد 20 خبره شناسایی شده بود. روایی مصاحبه ها با استفاده از نظر دیگر اساتید رشته های از قبیل مدیریت صنعتی مورد تایید واقع شده بود. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش از رویکرد تئوری داده بنیاد استفاده شده بود. نتایج به دست آمده در شش حالت این رویکرد، شرایط علی در واقع اهداف برونسپاری پروژه بوده است. پدیده اصلی در این حوزه موفقیت پروژه می-باشد . راهبرد اصلی در این بخش توجه به توانمندی رفتاری و فنی پیمانکاران بوده است، بستر حاکم نیز ظرفیت و امکانات شرکت مادر تخصصی بوده است، شرایط مداخله گر شامل محیط پروژه بوده است و در نهایت پیامد این موضوع انتخاب کارآ پیمانکار بوده است.

کلیدواژه ها:

مدیریت پروژه ، پیمانکاران ، انتخاب پیمانکار کارآ ، توانمندی فنی و رفتاری پیمانکاران

نویسندگان

علی عبادی فردوئی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،گرایش تحقیق در عملیات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) ، شهر ری ،تهران ،ایران

نگار نادریان

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،گرایش تحقیق در عملیات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) ، شهر ری ،تهران ،ایران

هادی کاظمی اصل

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،گرایش تحقیق در عملیات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) ، شهر ری ،تهران ،ایران

مریم احدی دولت سرا

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،گرایش تحقیق در عملیات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) ، شهر ری ،تهران ،ایران