تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد و بهرهوری زیست محیطی سازمان (مورد مطالعه: اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,019

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTEC07_017

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1398

چکیده مقاله:

سازمانها، سرمایه گذاران، ذینفعان و سهامداران در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی به این باوررسیده اند که توجه مشتریان و خطمشی مشتری مداری برای بقای سازمان از اولویت های استراتژیک می باشد.لذا این مهم موجبات توجه ویژه دست اندرکاران و تصمیم سازان سازمانی، تولیدی و خدماتی را در راهبردهایرقابتی متوجه ابعاد زیست محیطی نموده است که حاصل این توجهات تفکرات و جنبش های سبز سازمانیدر عرصه رقابت کسب وکار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکردو بهره وری زیست محیطی سازمان میباشد. این تحقیق بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می-شود و بر اساس ماهیت، توصیفی و همبستگی می باشد . جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران منابعانسانی در اداره حفاظت محیط زیست استان فارس می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیریچند مرحله ای (طبقه ای و ساده) تعداد 255 نفر از کل استان فارس انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیلداده ها از نرم افزار spss و lisrel استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که همه مولفه های پژوهشرابطه مثبت و معنی داری با عملکرد و بهره وری زیست محیطی سازمان دارند. بنابراین پیشنهاد می گردد تفکرو چشم انداز زندگی را در جامعه، سبز کنیم که این مهم با آموزش میسر خواهد بود و نگاهمان به مقولهمحیط زیست و توسعه پایدار نگاهی سیستمی باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت منابع انسانی سبز ، عملکرد ، بهره وری ، زیست محیطی ، سازمان

نویسندگان

اکبر جلوداری

گروه مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

صالح جلوداری

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت دولتی، واحدلارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

حسین جلوداری

دانشجوی کارشناسی حسابداری مالی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، واحد لارستان، ایران