ماهیت تنزیل اسناد تجاری باتاکید بر مقررات بانکی کشور

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 839

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF03_018

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

خرید دین که یکی از مهم ترین ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل استبدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامانچرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده، استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است. خرید دین یا همانتنزیل اسناد تجاری یکی از شیوه های مرسوم تامین مالی در بانکداری محسوب می شود. به دلیل برخی شبهات شرعی استفاده از اینشیوه در بانکداری اسلامی باعث ایجاد اختلاف بین اقتصاددانان و حقوقدانان شده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسنادتجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر قرارداد تنزیل، ضروری است. در این پژوهش ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تاکید برمقررات بانکی کشور مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. می توان بر اساس مقررات بانکی و ماهیت تنزیل در نظام حقوقیایران چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد (خرید دین) قابل تحلیل است. زیرا این امر نه تنهابا قول مشهور فقها امامیه سازگار بوده بلکه با ماهیت تنزیل در اسناد تجاری منطبق است، با وجود اهمیت بحث اسناد تجاری درسیستم بانکی کشور، تنها مقرره ای که در این خصوص وضع شده آئین نامه تنزیل اسناد تجاری مصوب 1361 بوده که فقدان اینمبحث در قانون تجارت بسیار محسوس می باشد و لازم است قانونگذار در لایحه جدید قانون تجارت که در کمیسیون حقوقیمجلس در حال بررسی است در مورد تنزیل اسناد تجاری و همچنین آثار حقوقی مربوط به آن مواردی را به این مبحث اختصاص دهد.

نویسندگان

پرستو میهن

دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق، گرایش خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه، اصفهان، ایران

سیدمحمد مرتضوی لنگرودی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه، اصفهان، ایران