اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 569

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNTCONF01_066

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: دیالیز به عنوان یک روش درمانی در بیماران نارسایی کلیه، فرآیندی استرسزا است. این روش مشکلات روانشناختی واجتماعی متعددی را در پی دارد، که میتواند زمینه ساز بروز اختلالات روانی در این بیماران باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی انجام شد.روش کار: نمونه های این تحقیق شامل 28 بیمار همودیالیزی که به روش نمونه گیری در دسترس از بین بیماران مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان و بیمارستان امام علی (ع) بجنورد انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه MBCT و کنترل جایگزین شدند. گروه MBCT تحت درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه ی 90 دقیقه ای (هفته-ای یک جلسه) قرار گرفت. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. در این تحقیق جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر میزان اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی تاثیر معنیداری دارد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، حمایتی تجربی برای این درمان فراهم کرده و با توجه به شیوع مشکلات روانشناختی در بیماران همودیالیزی و موثر بودن مداخلات روان درمانی، ضرورت حضور روانشناسان و مشاوران را در بخشهای همودیالیز یادآوری مینماید.

کلیدواژه ها:

شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی (MBCT) ، اضطراب ، افسردگی و بیماران همودیالیزی

نویسندگان

معصومه یاسائی سکه

گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان، ایران

عبداله شفیع آبادی

استاد گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران