پتانسیل های بالقوه ژئوتوریسم استان زنجان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 698

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSP01_010

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1398

چکیده مقاله:

ژئوتوریسم به معنای گرد شگری جغرافیایی است که به طور ضمنی بر ویژگی های زمین شنا سی و ژئومورفولوژیکی به عنوانبستر کلیه فعالیت های انسانی و خصیصه های جغرافیایی تاکید دارد. در زمین گردشتگری ژئوسایت ها در مرکز توجهگردشگران قرار می گیرند. یک ژئو سایت می تواند یک چشم انداز، دسته ای از اشکال متنوع ناهمواری های سطح زمین(لندفرم ها)، یا یک لندفرم منفرد، یک رخنمون سنگی، لایه های فسیل دار و یا یک فسیل خاص باشد. از این رو رسالتژئوتوریسم در مقایسه با انواع دیگر توریسم پایدار، حفظ کاراکترهای جغرافیایی یک مکان است. به جای تمرکز بر یک بعدخاص از تجربه سفر مانند محیط، فرهنگ و ... ، ژئوتوریستم جنبه های گوناگونی از تجربه های یک سفر را شامل می شود.بنابراین ژئوتوریسم علاوه بر معرفی توان های یک مکان ژئومورفولوژیکی برای جذب گردشگر، سعی در افزایش دانش توریستدارد و همراهی افراد محلی در فرایند بازدید از مکان های ژئومورفولوژیکی نیز باعث می شود که توریست از بازدید خود رضایتکامل داشته با شد و از طرف دیگر این سفر نهایت فایده را برای بهبود زندگی افراد محلی دارد و در نهایت، محیط به بهتریننحو و بدون هیچ گونه آسیبی مورد استفاده قرارمی گیرد. هدف ژئوتوریسم در پایداری کل منطقه و حفظ خصوصیات جغرافیاییمکانی که مورد بازدید قرار می گیرد ، متجلی می شود و منجر به تقویت و افزایش مکان های ژئومورفولوژیکی می شود که شاملمحیط، میراث فرهنگی و رفاه ساکنان آن شده موجبات توسعه پایدار منطقه نمونه گردشگری را فراهم می سازد. منطقه مذکوربا وجود پتانسیل ژئوتوریستی به لحاظ واقع بودن در ناحیه کوهستانی از منابع باستان شناختی و همچنین آب و هوایی و پدیدههای ژئومورفولوژیکی نیز برخوردار است ولی هنوز دارای جایگاه مناسبی در داخل و خارج از کشور نیست. روش آن توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی به دست آمد . نقشه های زمین شناسی و نقشه هایتوپوگرافی برای ثبت مختصات سایت ها و عوارض زمین در محل، و دستگاه جی پی اس مهم ترین ابزار میدانی گردآوری وتحلیل اطلاعات بود . نتایج این تحقیق حکایت از شش ژئوسایت ارزشمند برای زمین گردشگری در منطقه دارد شامل دودکشجن مادآباد، قلعه بهستان، دودکش های جن قره دره انگوران، آبگیر خندق لو، تنگ اندآباد و معدن نمک چهرآباد می باشد کهویژگی های شاخص آنها بررسی و ارائه شده است . شایان ذکر است با مطالعه بیشتر و در نظر گرفتن سایر ارزش های زمینشناسی و حفاظتی، احتمالا می توان سایت های بیشتری را در آینده شناسایی نمود.

نویسندگان

پریوش کرمی

دکتری ژئومورفولوژی از دانشگاه خوارزمی

کاظم خوشدل

دکتری ژئومورفولوژی از دانشگاه تبریز