خشکسالی و تهدید سلامت زنان روستایی یک مطالعه مردم نگارانه انتقادی در منطقه کهنوج

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 400

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WHMED07_184

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1398

چکیده مقاله:

خشکسالی و تنش آبی مهم ترین و چالش براگیزترین مساله ای است که همه ابعاد زندگی جوامع در بحران را با چالش های جدی و نگران کننده ای روبرو کرده است این فاجعه طبیعی همچون سایر پدیده های زندگی بشر ابعاد و اثرات و پیامدهای مختلفی از جمله جنسیت داشته و زنان را با مسائل جدید و پیچیده ای مرتبط با سلامت شان مواجه می سازد سلامت روحی و جسمی زنان در روستاهایی که دچار خشکی منابع آب شده اند چند بعدی است و با توجه به تاثیرات جنسیتی خشکسالی و تنش آبی بر زیست زنان توجه به این مقوله شایسته بررسی است برای انجام این پژوهش از روش مردم نگاری انتقادی برای واکاوی روایتهای روزمره زندگی زنان در معرض خشکسالی با استفاده از ابزار مصاحبه روایتی و مشاهده و یادداشت های میدانی استفاده شده است برای جمع آوری داده های تحقیق نیز با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند با 20 نفر از زنان بومی مصاحبه شد پس از جمع آوری داده ها با بکارگیری تکنیک استقراء تحلیلی مقوله ها را استخراج و بر اساس آن تحلیل نهایی صورت گرفته است دو مقوله نابرابری سیستماتیک و سلامت زنان نابرابری ساختاری و سلامت زنان استخراج شده است اگرچه سلامت زنان و دختران یکی از مهم ترین محورهای توسعه پایدار ست نابرابری سیستماتیک موجب عدم توزیع برابر منابع و امکانات و تسهیلات مرتبط با سلامت در مناطق مختلف کشور شده و روستاها کمترین میزان برخورداری دارند در نتیجه در هنگام بحران ها تنش ها و فجایع طبیعی بخش ضعیف تر بیشتر آسیب می بیند

نویسندگان

مهتا بذرافکن

دکتری جامعه شناسی تغییرات اجتماعی پژوهشگر آزاد