رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 343

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHM-3-1_009

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف: تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه ی آماری آن را کلیه ی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به تعداد 116 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری به علت محدود بودن جامعه آماری، برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000) و کارآفرینی سازمانی (هیل، 2003) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تایید 5 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب؛ 91/0 و 82/0 بدست آمد. به منظور سازمان دادن و خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها و آمار استنباطی شامل: آزمون کلموگروف-اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی در کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0> p، 568/0=r). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های درگیرشدن در کار و انطباق پذیری قادر به پیش بینی معنادار کارآفرینی سازمانی هستند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج؛ به نظر می رسد که فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی اثرگذار است. لذا، برای دستیابی به یک سازمان کارآفرین، توجه ویژه به مولفه های فرهنگ سازمانی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

انطباق پذیری ، درگیر شدن در کار ، فرهنگ سازمانی ، کارآفرینی سازمانی ، کارکنان کمیته ملی المپیک

نویسندگان

محمدحسین شوهانی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

محمد احسانی

استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

مژگان صالحی پور

استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ایلام