نقش ورود گردشگران مذهبی در توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار شهرستان علی آباد کتول

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

262

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF06_126

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر با توجه به مبانی نظری تحقیق، نقش ورود گردشگران مذهبی در توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار شهرستان علی آباد کتول مورد سنجش قرار می گیرد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین یافته های تحقیق حاضر، حاصل مطالعات کتابخانه ای و با توجه به دیدگاه های 97 نفر از زنان سرپرست خانوار شهرستان علی آباد کتول که توسط نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن برای بررسی فرضیات تحقیق انجام گرفت. فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری از طریق نرم افزار spss انجام شده است . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که ورود گردشگران مذهبی به عنوان عامل موثر بر افزایش درآمد و مهارت کسب و کار و یافتن شغل توسط زنان سرپرست خانوار می باشد، در حالی که با بازپرداخت وام دریافتی توسط زنان سرپرست خانوار ارتباط معناداری ندارد

نویسندگان

نوروزنیمروزی
نوروز نیمروزی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

زیورمهران فر
زیور مهران فر

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی _ گرایشگردشگری مذهبی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی