بررسی رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مقابله با تنش در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 685

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARCIORSMED01_238

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف:هوش هیجانی مجموع های از توانایی های شناختی و هیجانی به هم پیوسته است که به فرد کمک می کند تا میان افکار و هیجانات خود ارتباط و توازن برقرار کرده تا تصمیم گیری درستی داشته باشد. امروزه صاحب نظران بر این باورند کمتر از 20 % موفقیت افراد در گرو هوش هوش شناختی است و عوامل دیگری از جمله هوش هیجانی نقش بسزایی در موفقیت افراد دارد. با توجه به اهمیت آموزش بالینی که اساسی ترین رکن در آموزش دانشجویان گروه علوم پزشکی است و مشکلات متعددی از جمله استرس که باعث ضعف عملکرد دانشجویان در این حیطه می شود و همچنین تاثیر هوش هیجانی افراد بر راهبرهای مقابله ای، هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان هوش هیجانی و راهکارهای مقابله با استرس در میان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی همدان در سال 1396 می باشد.مواد و روش ها:نوع مطالعه مقطعی می باشد. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان رشته های اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی بودند که حداقل یک دوره کارآموزی را گذرانده باشند که تعداد آنها 266 نفر برآورد شد و با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، هوش هیجانی بردبری و پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر، به روش سرشماری مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها:اکثریت شرکت کنندگان را زنان تشکیل دادند% 66 / 2 میانگین نمره هوش هیجانی دانشجویان 113/ 9 بوده است. نمره کسب شده در حیطه خودمدیریتی هوش هیجانی بیش از سایر حیطه ها بود 33/ 7. اکثر دانشجویان، راهکار مقابله ای مسئله مدار با میانگین نمره 2 / 69% را بکار می گیرند. همچنین میانگین نمره راهبرد اجتنابی 17/ 6 (% 50 / 4) و راهبرد هیجان مدار 20 / 5 (% 58 / 5) به دست آمد. همچنین میان نمره هوش هیجانی دانشجویان و راهبرد مقابله ای مسئله مدار ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت 0/p-value> 001بحث و نتیجه گیری: آموزش مهارت های هوش هیجانی می تواند باعث انتخاب راهکارهای مقابله ای کارآمد به منظور کاهش استرس در دانشجویان شود

کلیدواژه ها:

هوش هیجانی ، راهکارهای مقابله با استرس ، دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

نویسندگان

شیما بهرامی جلال

کارشناس اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

مهناز مقدری کوشا

مربی، کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

قدرت اله روشنایی

دانشیار، دکترای تخصصی آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران