بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

سال انتشار:

1388

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

391

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SIP-3-5_004

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان است. به همین منظور، در قالب یک طرح شبه آزمایشی و به وسیله روش نمونه گیری تصادفی، یک نمونه 78 نفری (41 نفر پسر و 37 نفر دختر) انتخاب شد و پرسش نامه هویت اخلاقی (آکویینو، 2002) و مقیاس سنجش دینداری (سراج زاده ، 1377) در اختیار آنها گذاشته شد. پرسش نامه هویت اخلاقی، میزان تحول اخلاقی را در دو بعد نمادسازی و درونی سازی مشخص می کند. مقیاس سنجش دینداری که بر اساس نظریه چند بعدی دینداری گلاک و استارک تهیه شده است، چهار بعد دینداری شامل ابعاد اعتقادی، عاطفی (تجربه ای)، پیامدی (کاربردی) و مناسکی را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان دهنده عدم وجود تفاوت میان دو گروه زن و مرد بر اساس نمره هویت اخلاقی و دینداری است. همچنین داده ها بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان نمره کل هویت اخلاقی و دینداری در هر دو جنس و ارتباط میان زیر مقیاس نمادسازی و ابعاد مناسکی و پیامدی در زنان و زیر مقیاس درونی سازی و بعد اعتقادی در مردان بود

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ماهگلتوکلی
ماهگل توکلی

دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان

زهرهلطیفی
زهره لطیفی

دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان

شعلهامیری
شعله امیری

استادیار گروه روان شناس دانشگاه اصفهان