ارتباط بین تعارض کار- خانواده با فرسودگی شغلی وحمایت اجتماعی در ورزشکاران تیم های اصفهانی حاضر در لیگ های حرفه ای کشور

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSSPE03_002

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ارتباط بین تعارض کار- خانواده با فرسودگی شغلی و حمایت اجتماعی در ورزشکاران تیم های اصفهانی حاضر در لیگ های حرفه ای کشور بود جامعه آماری این پژوهش 300 نفر از ورزشکاران تیم های اصفهانی حاضر در لیگ های حرفه ای کشور است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 169 نفربرآورد گردید. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته تعارض کار- خانواده امیررستگارخالد و دو پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش و جکسون( 2001 ) و حمایت اجتماعی واکس و همکاران( 1998 ) استفاده شده است.روایی ابزار تحقیق با آزمودن 30 نفر از جامعه آماری وبا اجرای یک طرح آزمایشی اولیه و نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور تایید گردید. و معنی داری پایایی درونی سه پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ به ترتیب 74%-84%-88% بدست آمد. از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون) در تحقیق حاضر استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، که: ارتباط مثبت معناداری بین تعارض کار- خانواده با تمام مولفه های فرسودگی شغلی در هر دو بعد شدت و فراوانی وجود دارد. بین تعارض کار- خانواده و حمایت اجتماعی ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. r=5/24,p<0/05 بین حمایت اجتماعی و دو مولفه مسخ شخصیت و عملکرد شخصی از نظر شدت و فراوانی ارتباط مثبت معنادار وجود دارد p<0/05 بین حمایت اجتماعی و مولفه ی خستگی عاطفی از نظر شدت و فرآوانی ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حامد سالاری

مربی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

حمید رضا سایبانی

استادیار،گروه علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی قشم،قشم،ایران