بررسی عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری شهر مرند

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 587

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF04_138

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

یکی از اصلاحات اخیر در نظام بودجه ریزی کشورها حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی است،که بر سنجش عملکرددولتها تاکید می کند. در کشور ما نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است ، با این وجود بررسی ادبیات موجود دربارهبودجه ریزی عملیاتی نشان می دهد با وجود همه مزایا و نتایج سودمندی که از اجرای بودجه ریزی عملیاتی انتظار می رود،اگر این نظام به طوراثربخش اجرا نشود، نمی توان به نتایج مورد انتظار دست یافت. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل سهگانه توانایی،اختیار، پذیرش ومولفه های نه گانه تاثیرگذاربراجرای بودجه ریزی عملیاتی است. جامعه آماری پژوهش شاملکلیه کارکنان شهرداری شهر مرند درسال 1397 می باشد ،که نمونه آماری به حجم 200 نفر ازجدول تعیین حجم نمونهمورگان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت . روش پژوهش میدانی بوده و از یک پرسشنامه استاندارد امکان سنجی بودجهریزی عملیاتی که برگرفته از مطالعات (سرمد و همکاران، 1390) و (آندریوس 2004) است که سه بعد توانایی، اختیار وپذیرشراموردسنجش قرار می دهدو روایی آن از دیدگاه صاحب نظران و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و مورد تاییدقرارگرفت ،استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS و بسته نرمافزاری SMART-PLS می باشند .نتایج حاکی از آن است که همه عوامل سه گانه ومولفه های نه گانه، براجرای بودجهریزی عملیاتی در شهرداری مرند تاثیرمستقیم دارند.

نویسندگان

رقیه خانعلی زاده

کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور

عطیه بحرانی

دکتری مدیریت دولتی، استاد یار دانشگاه پیام نور