رویکرد تیوری بازی ها در مدیریت اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان بابل

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 353

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF04_106

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

با وجود اهمیت بخش کشاورزی به عنوان یک منبع مهم جهت تامین موادغذایی و همچنین به عنوان یکی از محورهایاساسی رشد و توسعه اقتصادی، تولید در این بخش با انواعی از ریسکها مواجه است که لزوم مدیریت صحیح در این بخشرا نمایان ساخته است. در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی تیوری بازیها به ارایه یک برنامه مناسب برای اراضی زراعیشهرستان بابل در شرایط وجود ریسک عملکرد پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1394-1383بوده که از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمع آوری گردید. به منظور تخمین نتایج از نرم افزار GAMSاستفاده شد. نتایج نشان داده است که سطح کشت محصولات در الگوی تیوری بازی ها نسبت به الگوی جاری تغییرمحسوسی داشته است. بر مبنای نتایج، در الگوی تیوری بازی ها تنها سه محصول برنج مرغوب، برنج پرمحصول و سویا دیموارد الگوی کشت شده اند بهطوریکه سطح کشت برنج مرغوب کاهش و سطح کشت برنج پرمحصول و سویا دیم افزایشیافته است.

نویسندگان

سیده رویا کاظمی میر

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سیدعلی حسینی یکانی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فاطمه کشیری کلایی

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری