بررسی اثر محیط کشت های پایه بر روی رشد گیاه دارویی زوفا Hyssopus Officinalis

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 359

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF06_168

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

گیاه زوفا ( Hyssopus Officinalis ( گیاهی است چندساله وهمیشه سبزاز خانواده نعناییان که در درمان بیماری های زیادی از جمله آسم وبرونشیت به کار می رود. این پژوهش باهدفبهینه سازی کشت گیاه در شرایط بدون خاک در بستر پرلیت در حضور دو محیط کشت پایه MS و هوگلند با غلظت 1/4 صورت گرفت. برای این منظور بذرهای گیاه درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در بستر مورد نظر کشت شدند. یک هفته پس از رویش بذر گیاهچه ها با محیط های کشت پایه MS و هوگلند باغلظت 1/4 و هوگلند باغلظت برداشت شدند و طول اندام هوایی، طول ریشه، وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه وهمچنین محتوای آب نسبی اندام هوایی و ریشه اندازه گیری شدند. براساس نتایج حاصل بیشترینمیزان طول اندام هوایی و وزن تر وخشک اندام هوایی و تعداد برگ و محتوای آب برگ در بستر پرلیت آبیاری شده با محیط MS و بیشترین وزن تر و خشک و طول ومحتوای آب ریشه در بستر پرلیت آبیاری شده با محیط هوگلند مشاهده شد. کمترین میزان طول اندام هوایی و وزن تر و خشک اندام هوایی ومحتوای نسبی آب اندام هوایی در بستر پرلیت آبیاری شده بامحیط هوگلند مشاهده شد در مجموع بستر پرلیت آبیاری شده با محیط MS برای کشت این گیاه مناسب تر تشخیص داده شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ساناز علی بیگی

دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی

خدیجه کیارستمی

دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی

زهرا ناظم بکایی

دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی