بررسی مدلسازی رابطه ارتفاع قطر برابرسینه بلوط ایرانی در جنگل آبسرده چهارمحال بختیاری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 332

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIHAMAYESH03_005

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

معادلات ارتفاع قطر برابرسینه اغلب برای برآورد ارتفاع درختان، زمانی که فقط قطر درختان اندازه گیری می شوند به کارمیروند. بررسی دقیق توسعه توده در طول زمان به دقت مدل های قطر- ارتفاع وابسته است. هدف از این تحقیق، انتخابمدل مناسب از بین معادلات مورد بررسی برای رابطه بین قطر ارتفاع درختان گونه بلوط ایرانی (.Quercus Brantii Lindl) بود. بدین منظور با توجه به بررسی منابع مطالعات انجام شده، مدل غیرخطی برای داده های گونه بلوط درجنگل آبسرده چهارمحال بختیاری برازش داده شدند. اندازه گیری های میدانی به روش تصادفی- سیستماتیک با شروعنقطه تصادفی صورت گرفت تعداد 40 قطعه نمونه به مساحت 12 آر به شکل مستطیلی، با ابعاد 30 متر 40 مترپیاده گردید که در تمام قطعات نمونه متغیرهای، قطر برابر سینه ارتفاع کل تمام درختان مورد اندازه گیری واقع گردیدو مجموعا قطر برابر سینه ارتفاع کل 414 اصله درخت بلوط اندازه گیری شدند. در حدود 70 درصد درختان (271 اصلهدرخت) برای مدلسازی حدود 30 درصد درختان (143 اصله درخت) برای اعتبارسنجی استفاده شدند. برای انتخابمناسبترین مدل از معیارهای ضریب تبیین، مجذور میانگین مربعات خطا، معیار اطلاعاتی آکاییک، میانگین خطا ومیانگین خطای مطلق استفاده شد. برای برازش مدل های انتخاب شده از رگرسیون حداقل مربعات غیر خطی معمولی دررویه آماری NLIN نرم افزار SAS استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل های مورد استفاده توانستهاند 94 درصد تغییراترا توجیه کنند. به منظور بررسی بیشتر، داده های اعتبارسنجی به کلاسه های قطری سانتیمتری تقسیم میانگینخطا یا اریبی برای هر مدل در هر کلاسه محاسبه شد نمودار مربوط ترسیم شد. با در نظر گرفتن جنبه های ریاضی وبیولوژیک مدلها، مدل های Korf/Lundqvist Exponential Weibul Chapman-Richards عملکرد قابل قبول تریدارند که از بین آنها مدل Korf/Lundqvist با توجه به کارایی بهتر در مقایسه با مدل های دیگر، به عنوان مدل نهایی برایپیش بینی ارتفاع درخت بلوط در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

رگرسیون غیرخطی ، معادلات قطر- ارتفاع درخت ، مدلسازی رشد ، جنگل آبسرده چهارمحال بختیاری

نویسندگان

صالح کهیانی

استادیار گروه علوم مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی علوم زمین دانشگاه شهرکرد