بررسی سینتیک تبلور مجدد ورق برنج 30 70 تولید شده با یک مرحله نورد سرد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 703

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES12_060

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

هنگامی که در یک فلز توسط هر یک از عملیات شکل دهی صنعتی کار سرد انجام می شود، در هر دو خواص فیزیکی مکانیکی آنتغییراتی رخ می دهد. آنیل فلز کار سرد شده با حرارت دهی تا یک دما که تبلور مجدد فراهم شود، انجام می شود. سینتیک تبلورمجدد می تواند به فرم ریاضی با رابطه اورامی بیان شود. در این پژوهش، به منظور بررسی مدلی که بتواند به طور دقیق رفتارتبلور مجدد برنج نورد سرد شده در یک مرحله را پیش بینی کند، با استفاده از مدل اورامی، سینتیک تبلور مجدد برنج تولید شدهبا یک مرحله نورد سرد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مطالعه سینتیک تبلور مجدد آلیاژ برنج 30 70، از ورق یک مرحله نوردسرد شده که ضخامت آن به طور مستقیم طی فرایند نورد سرد از 9/4mm به 26/3mm رسیده بود، نمونه هایی تهیه شد. نمونهها در سه دمای 350°C؛ 450°C 550°C در مدت زمان های نگهداری متفاوت درون کوره آزمایشگاهی در معرض حرارت قرارگرفتند سپس در آب به سرعت سرد شدند. در بررسی سینتیک تبلور مجدد مقدار توان اورامی برای دماهای 350°C؛ 450°C و550°C به ترتیب 16 52 81 به دست آمد. زمان کسر 50 تبلور مجدد یافته به ترتیب برای دماهای 350°C؛ 450°C و550°C؛ 566/093، 74/68 و30/089 ثانیه به دست آمد. انرژی فعال سازی برای تبلور مجدد از شیب منحنی (In(t0.5 بر حسبT/1 برابر با (63/24Kj.mol(-1 به دست آمد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ساره سلطانی نژاد

کارشناس ارشد،گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان بلوچستان

قدرت اله رودینی

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان بلوچستان

اسماعیل توحیدلو

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان بلوچستان