تحلیلی بر تاثیر جو سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و بهبود عملکرد بخش های مالی سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری یاسوج)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 268

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCO02_112

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

رفتار شهروندی سازمانی شاخص ترین نگرشی است که بر رفتار کارکنان تاثیر میگذارد. در واقع رفتارهایی خودجوش، آگاهانه و اختیاری که از وظایف رسمی کارکنان نبوده و اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهند. یکی از متغیرهای تاثیرگذار در بروز رفتارهای شهروندی، جو سازمانی است. جو سازمانی بیانگر شخصیت یک سازمان است و از طریق آن می توان رفتار و عملکرد سازمان را پیش بینی کرد. در زمینه تاثیرات جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ابعادی جهت تجزیه و تحلیل این ارتباط وجود دارد که می توان از هفت بعد ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی، پاداش، تعهد سازمانی، ریسک پذیری، تعارض سازمانی و کارگروهی یاد کرد. در این پژوهش تلاش می شود رابطه بین ابعاد جو سازمانی با بروز رفتار شهروندی سازمانی و بهبود عملکرد مالی مرد بررسی قرار بگیرد و مشخص گردد کدام یک از این ابعاد می تواند بر روی بروز رفتار شهروندی و بهبود عملکرد مالی سازمان شهرداری یاسوج بیشترین تاثیر را داشته باشد. این پژوهش از نظر روش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش به بررسی همبستگی ابعاد جو سازمانی با بروز رفتار شهروندی سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد مالی سازمان پرداخته می باشد. نتایج تحقیق شدت رابطه ی ساختار سازمانی به عنوان یکی از ابعاد جو سازمانی با بروز رفتار شهروندی سازمانی0.412است که با ورود پاداش به 0.429 افزایش یافته است و در نهایت با ورود متغیر تعهد سازمانی شدت این رابطه با بروز رفتار شهروندی به 0.435 افزایش یافته است.

نویسندگان

فریده الهی حسین آباد

لیسانس حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران

یوسف محمدیان یاسوج

یوسف محمدیان یاسوج فوق لیسانس حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران

آرش گرامی زاده

فوق لیسانس مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج، ایران