تاثیر مولفه های مالی – رفتاری بر تصمیم گیری (الگوی سرمایه گذاری) سرمایه گذاران حقیقی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,327

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCO02_071

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

مالی رفتاری به بررسی فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و واکنش آنان در قبال شرایط مختلف بازارهای مالی پرداخته و تاکید آن به تاثیر شخصیت، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران بر تصمیم های سرمایه گذاری است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر هیجان بر تصمیم گیری درباره معامله سهام در بازار بورس بوده و تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل سرمایه گذاران حقیقی در بازار بورس اوراق بهادار تهران در تابستان سال 1397، به تعداد نامحدود (بیش از 100 هزار نفر) و روش نمونه گیری بصورت در دسترس با فرمول کوکران و به تعداد 384 تعیین گردید. داده ها از طریق نرم افزارهایSPSS و AMOS مورد بررسی قرارگرفت. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون فریدمن استفاده گردید. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، عوامل هورستیک، عوامل هیجانی، تاثیرات روانشناسی، رفتار گله ای و ارزش های شخصی و اجتماعی، بر تصمیم گیری (الگوی سرمایه گذاری) سرمایه گذاران حقیقی در بازار بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معنادار و مثبتی داشته، بدین نحو که با بهبود وضعیت متغیر پیش بین، متغیر ملاک ارتقاء می یابد، پس فرضیه های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم تحقیق، تایید گردید. در فرضیه اول؛ قابلیت های ریسک پذیری بر الگوی سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بازار بورس اوراق بهادار تهران، فاقد تاثیر معنادار بوده و این فرضیه، رد گردید. در رتبه بندی متغیرهای تحقیق، اولویت اول مربوط به متغیر ارزش های شخصی و اجتماعی و اولویت ششم مربوط به متغیر قابلیت های ریسک پذیری بوده است. در پایان با توجه به نتایج حاصل، به منظور بهبود الگوی سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بازار بورس اوراق بهادار تهران، پیشنهاداتی کاربردی و قابل اجرا، ارایه گردید.

کلیدواژه ها:

مالی – رفتاری ، الگوی سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران حقیقی ، بازار بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

حمیدرضا سلمانی مجاوری

دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

سمانه خسرویان

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، بازرگانی داخلی، موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آمل، ایران