بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و عست نفس بر سازگاری فرد با سازمان شهرداری شاهرود

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 478

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME04_387

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و عزت نفسی بر سازگاری فرد با سازمان شهرداری شاهرود انجام شد. روش مورد استفاده این پژوهش پس رویدادی و تکنیک مورد استفاده ، پیمایش و جامعه آماری آن شامل کارکنان سازمان شهرداری شاهرود در سال 1393 می باشد. ابزار پژوهشی پرسشنامه ویژگی های شخ صیتی، پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست می باشد که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی در جامعه مورد مطالعه، با روش نمونه گیری ت صادفی ساده بر روی نمونه انتخاب اجرا شد. این ابزار براساس شاخص های مورد مطالعه و مدل پژوهش انتخاب شده اند تا وضعیت متغیرها را در قالب هشت فرضیه به صورت دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی مورد سنجش قرار دهد. یافته های پژوهش نشان داد عزت نفس و ویژگی های شخصیتی کارکنان با سازگاری در سازمان رابطه معناداری دارند. بعد فردی، سازمانی و گروهی عزت نفس با سازگاری فرد در سازمان رابطه دارد و همچنین طبق دیگر یافته های بدست آمده، ابعاد ویژگی های شخصیتی شامل بعد فردی سازمانی و گروهی با سازگاری فرد در سازمان رابطه دارد. مقایسه نتایج حاصل از پژوهش حاضر و بررسی چارچوب و مدل نظری این پژوهش بیانگر همسویی نتایج با تحقیقات مشابه در مورد فرضیه های مطرح شده بوده است.

نویسندگان

امیرعرب اسماعیلی

کارشناسی ارشد مدیریت نیروی انسانی شهرداری شاهرود

مهدی مزجی

کارشناسی ا رشد مدیریت تحول شهرداری شاهرود

جواد وفایی

کارشناسی ارشد مدیریت تحول شهرداری شاهرود