نقش فناوری اطلاعات سبز در معماری سازمانی (مورد مطالعه: پتروشیمی بندرماهشهر)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 584

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CITI02_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر نقش فناوری اطلاعات سبز در معماری سازمانی در پتروشیمی بندر ماهشهر می باشد. پرسشنامه فناوری اطلاعات سبز برگرفته از پژوهش چانگ و همکاران (2018) با ابعاد سیاست گذاری و استراتژی، تاثیرات محیطی، سرمایه گذاری، محصولات به عنوان متغیر مستقل و معماری سازمانی مقتبس از پژوهش های فرانک و همکاران (2018) به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند. فرضیه هایاین پژوهش برای بررسی نقش فناوری اطلاعات سبز در معماری سازمانی در پتروشیمی بندرماهشهر طراحی شده است، به همین منظور و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش یک پرسشنامه مشتمل بر 18 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی و در بین مدیران پتروشیمی، بندر ماهشهر توزیع و تکمیل گردیده و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 0.741 مورد تایید قرار گرفت. سپس فرضیه های پژوهش به روش مدل معادلات ساختاری بررسی، تایید و پیشنهادات مربوطه ارایه شد. بر اساس نتایج این پژوهش می توان تاثیر فناوری اطلاعات سبز در معماری سازمانی در پتروشیمی بندرماهشهر را تایید نمود.

نویسندگان

عصمت علی اکبری

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران