بررسی سهم زیرحوضه ها درسیل خیزیحوزه آبخیز طزرجان با کمک مدل HEC-HMS

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 260

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WATERSHED13_165

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

ارزیابی اثر عملیات آبخیزدای بر سیل و انتخاب مناطق دارای اولویت اجرایی پروژه های کنترل سیل یک تصمیم کارآمد و بسیارمهم است.اینتحقیقاز مدلHEC-HMS برای مقایسه تغییرات دبی و بررسی الویت زیرحوضه ها در سیل خیزی حوزه آبخیزطزرجان استفاده گردید. مدل باداده هایمشاهداتی،واسنجیواعتباریابیگردید و هیدروگرافسیلبادورهبازگشت های2تا1000ساله شبیه سازیگردید. براساسنتایجشبیه سازی، زیر حوضه شماره 2 (برفخانه طزرجان) از لحاظ اولویت بندی کاهش دبی اوج خروجی حوضه به ازای واحد سطح زیر حوضه (دبی ویژه) در رتبه اول قرار گرفته است.در این زیرحوضه اکثر پارامترهای موثر در سیل خیزی در اولویت اول قرار نگرفته اند، پس می توان نتیجه گرفت که عواملی غیر از عوامل فیزیوگرافی و بارش، در مشارکت واحد سطح زیر حوضه، موثر بوده اند، که یکی از این عوامل موقعیت مکانی این زیرحوضه نسبت به سایر زیرحوضه ها می باشد.

نویسندگان

نجمه دهقانی فیروزآبادی

کارشناس ارشد آبخیزداری