رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با بهره وری در شهرداری های شهرستان دماوند

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 371

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF03_530

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با بهره وری در شهرداری هایشهرستان دماوند می باشد، بنابراین پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی است. نمونه موردمطالعه شامل 181 نفر از مدیران و کارکنان شاغل در شهرداری های شهرستان دماوند می باشد. داده ها و اطلاعات لازم ازطریق سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، مدیریت دانش پاتریک (2009) و بهره وری مدل آچیو(1998) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که 1) بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با بهره وری رابطه معناداری وجود دارد، 2) بین مدیریت دانش و بهره وری رابطه معناداری وجوددارد، 3) بین بهره وری و مدیریت دانش با نقش واسطه گری فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و 4) بین پیشبینی بهره وری از طریق فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

راحله عبدی

گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و حسابداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

محمدنقی ایمانی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه رودهن، تهران، ایران